Blog Overkoepelende Speellimieten

Op 13 februari 2024 is de motie van Mirjam Bikker (Christen Unie) tot het invoeren van de overkoepelende speellimieten aangenomen door de Tweede Kamer, waarbij een nipte meerderheid (79 van de 150 Kamerleden) voor stemde. Aan de motie zat een duidelijke deadline verbonden, de limieten zouden vóór de zomer ingevoerd moeten zijn. Een ander saillant detail van motie is dat spelers de overkoepelende limieten niet op eigen beweging kunnen verhogen.[1] In deze blog brengen de gaming/gambling experts van Vissers Legal je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in Den Haag.

______________________

[1] Kamerstukken II 2023/24, 36 410 VI, nr. 60.

Wat zijn overkoepelende speellimieten?

Volgens artikel 4.14 van het Besluit Kansspelen op afstand mag een vergunde aanbieder van online kansspelen een speler pas inschrijven nadat die persoon een aantal limieten heeft ingesteld.[1] Dit betreft onder andere de stortings-, speel- en sessielimieten, welke de speler moet kunnen aangeven per dag, week of maand. De verantwoordelijkheid voor het instellen van de limieten is daarbij momenteel neergelegd bij de speler. De speler kiest dus zelf zijn limieten.

Tijdens de totstandkoming van de Wet Koa is er bewust voor gekozen om geen centrale administratie van speellimieten in te richten, dit mede vanuit privacyoverwegingen. Met het aannemen van de Motie Bikker komt hier dus verandering in. Er moet een centrale administratie van spelerslimieten komen waarop alle vergunde aanbieders worden aangesloten. Hierdoor gelden de limieten van de speler automatisch bij alle vergunde aanbieders van online kansspelen. Bereikt een speler dus het overkoepelende speellimiet, dan kan hij bij geen enkele vergunde Nederlandse aanbieder meer spelen. Vooralsnog zien de overkoepelende speellimieten enkel op het stortings- en verlieslimiet.

De motivatie voor het invoeren van overkoepelende limieten is het voorkomen dat spelers bij het bereiken van hun limiet bij een aanbieder uitwijken naar andere aanbieders waar zij hun limiet nog niet bereikt hebben. Overkoepelende speellimieten zouden daarmee een belangrijke rol spelen in het beperken van onmatig speelgedrag, vroegsignalering en tijdige interventie, zo luiden de kamerbrieven van Minister Weerwind.[2]

Motie Bikker

Bikker, een bekend figuur in het Haagse kansspeldossier, stelde begin februari een motie voor tot het instellen van overkoepelende limieten.[3] Hierin pleitte zij voor het instellen van limieten voor online kansspelen, die overkoepelend zijn en niet verder verhoogd kunnen worden, omdat een stortingslimiet en een verlieslimiet alleen op deze wijze effect zullen hebben. Op 13 februari 2024 werd dit verzoek ingewilligd doordat de Tweede Kamer haar motie, met een nipte meerderheid, aannam.

Belangrijk onderdeel van de Motie Bikker is dat de speler géén mogelijkheid krijgt om de overkoepelende limieten te verhogen. Ook als een speler dus kan aantonen de financiële gevolgen van zijn speelgedrag te kunnen dragen, is het verhogen van de speellimieten uitgesloten. Hiermee gaat de motie dus aanzienlijk verder dan de Regeling speellimieten en speelgedrag, welke recent ter consultatie is aangeboden.

Reactie Minister Weerwind

Hoewel de evaluatie van de Wet Koa nog lopende is, neemt het demissionaire kabinet dus al verregaande maatregelen op de markt voor online kansspelen. Minister Weerwind onderschrijft de in de motie geuite zorgen omtrent de bescherming van spelers en geeft aan de behoefte te begrijpen voor overkoepelende stortings- en verlieslimieten. Het voorgestelde tijdspad is echter niet realistisch en onhaalbaar. De Minister geeft aan eind dit jaar de contouren voor overkoepelende limieten gereed te hebben en de Tweede Kamer hierover te informeren.

Beleidstechnisch deelt hij mede dat er een adequate onderbouwing dient te komen over wat een effectieve en proportionele vorm van een overkoepelende limiet is, die spelers zo goed mogelijk kan beschermen. Dit zal bewerkstelligd worden aan de hand van vier lijnen, namelijk een beleidsmatige analyse, het opzetten van een technisch systeem en het inrichten van het beheer en toezicht op een dergelijk systeem en consequenties voor wet- en regelgeving.

Tevens stelde Weerwind dat er voor de invoering van de motie wijzigingen moeten worden aangebracht in de wet- en regelgeving. Vervolgens moet het proces van consultatie, advisering (Adviescollege Toetsing Regeldruk, Autoriteit Persoonsgegevens, Afdeling advisering van de Raad van State) en notificatie (Europese Commissie) nog plaatsvinden. Een amvb- of wetswijzigingstraject zal daardoor tenminste één, respectievelijk twee jaar duren.[4]

Wijziging wet- en regelgeving naar aanleiding van Motie Bikker

Volgens de Wet Kansspelen op Afstand, dient een vergunninghouder de volgende maatregelen te treffen met betrekking tot speellimieten:

  • Spelers de mogelijkheid bieden om de maximum speellimiet te wijzigen. Wanneer een speler één of meer maxima wil verlagen, dient dit direct in werking te treden. Een speler kan de maximumwaarde van een limiet ook verhogen. In dat geval treedt deze pas na ten minste één week in werking.
  • Wanneer een speler een zelf ingestelde limiet bereikt, moet het niet meer mogelijk zijn om door te spelen bij deze aanbieder.

Voor de inwerkingtreding van deze aanvaarde motie, zal eerst de wetgeving op dit punt moeten veranderen. De wettelijke grondslag voor het verbieden van het verhogen van de speellimieten, ontbreekt immers.

Regeling speellimieten en speelgedrag

Ook ligt er momenteel de reeds aangehaalde wijziging van de Regeling Koa ter consultatie, waarmee de speellimieten per aanbieder worden beperkt.

De wijzigingsregeling bevat aanvullende voorschriften voor vergunninghouders die kansspelen op afstand organiseren om maatregelen en voorzieningen te treffen ter voorkoming van kansspelverslaving en deelnemers te gaan beschermen tegen de risico’s van online kansspelen

In de eerste plaats is het doel van deze regeling dat er bij het invoeren van de speellimieten een neutrale keuzearchitectuur is, die (aspirant-)spelers niet stuurt en waarbij er een drempel is om voor hoge speellimieten te kiezen. De vergunninghouders worden verplicht om gepaste maatregelen te treffen, die waarborgen dat spelers de speellimieten in lege invoervelden kunnen instellen en wijzigen zonder dat sprake is van gedragsbeïnvloeding.

Ook geldt er een verbod voor vergunninghouders om de informatie over speellimieten of het deel van de spelersinterface waar spelers speellimieten kunnen instellen of wijzigen, te voorzien van enige vorm van reclame, of anders op een zodanige wijze auditief en visueel vorm te geven dan voor het verstrekken van informatie of het invoeren van de speellimieten strikt noodzakelijk is. Verder wordt een contactmoment verplicht als spelers hun limiet boven een bepaalde limiet willen instellen. De Regeling maakt een onderscheid tussen de maximale limieten voor jongvolwassen en volwassen spelers. Voor jongvolwassenen geldt dat een aanbieder contact moet opnemen met de speler, wanneer deze limieten hoger wil instellen dan € 5,35 per dag, € 37,50 per week of € 150,00 per maand. Voor volwassen spelers gelden respectievelijk € 12,50 per dag, € 87,50 per week en € 350,00 per maand als grens.

Als de speler de bovengenoemde limieten wenst te overstijgen, moet er eerst een persoonlijk contactmoment volgen, per live chat of telefoon. Tijdens dit contactmoment moet de speler bevestigen bereid te zijn de ingestelde limieten te verspelen en moet de speler worden gewezen op het bestaan van CRUKS.

Ten slotte beoogt de regeling dat de speellimieten beperkend werken tijdens deelname aan kansspelen op afstand en dat er ook andere maatregelen zijn die het speelgedrag tijdens het spelen matigen. Dit door de speler zowel bij het aan- en afmelden als bij aanvang van het spel over de speellimieten te informeren, de speler te berichten als 50% van één van de speellimieten is bereikt of overschreden en de speler na elke 30 minuten gedurende een kansspel te informeren hoe lang deze al deelneemt. Ook dient de inzet in euro’s te worden weergegeven, om het geldbesef van de speler aan te spreken. En dient de speler te worden geïnformeerd als de minimale inzet lager is dan de standaardinzet bij aanvang van een kansspel.[5]

Een belangrijk detail is dat de verplichte speellimieten niet gelden voor reeds ingeschreven spelers op het moment dat de wijziging in werking treedt. Hiermee zal de wijziging van de Regeling met name een zware last vormen voor nieuwe vergunninghouders.

Conclusie

Het thema speellimieten zal de komende tijd nog bovenaan de politieke agenda blijven staan.

Vanuit de sector worden de gerechtvaardigde zorgen geuit dat de implementatie van de Motie Bikker een strop zal zijn voor veel aanbieders. Ook kan men zich afvragen of de consumentenbescherming gebaat is bij dermate strenge limieten. Illegale aanbieders kennen immers geen limieten, waardoor men onbeperkt kan blijven doorspelen, met alle gevolgen van dien. De daadwerkelijke implementatie van de Motie Bikkers zal nog op zich laten wachten, maar aanbieders moeten wel degelijk rekening gaan houden met de invoering van de verplichte speellimieten. De consultatie van de Regeling speellimieten en speelgedrag sluit op 3 april aanstaande. Tot dat moment kunnen aanbieders input geven en voorstellen doen om de Regeling te wijzigen.

De gaming/gambling experts van Vissers Legal staan klaar om jou verder te helpen in het complexe web van de kansspelwet- en regelgeving.

Mr. Kjell Klomp
Juridisch adviseur

______________________

[1] Besluit Kansspelen op afstand, artikel 4.14.

[2] Kamerstukken II 2023/24, 24 557, nr. 218, p. 6.

[3] Kamerstukken VI 2023/24, 36410, nr. 60, p. 6.

[4] Kamerstukken II 2023/24, 24 557, nr. 220.

[5] Consultatie Regeling speellimieten en speelgedrag

Mr. Kjell Klomp
Juridisch adviseur +31 (0)73-6911979 Stuur bericht