Identificatie Kansspelen

Blog Identificatie Kansspelen

Aanbieders van kansspelen zijn wettelijk verplicht om te controleren of spelers zijn geregistreerd in het CRUKS-register. Deze verplichting geldt zowel voor aanbieders van landgebonden kansspelen als online kansspelen. In een interessante recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland stond de reikwijdte van deze wettelijke verplichting centraal. Een speler vorderde het geld dat hij vergokte terug van een speelautomatenhal omdat hij ondanks een registratie in het CRUKS-register binnen was gekomen en deel heeft genomen aan kansspelen, dit door gebruik te maken van het identiteitsbewijs van een vriend. In deze kwestie heeft de rechtbank geoordeeld dat de exploitant tekort is geschoten in haar verplichting om iedere speler te identificeren bij binnenkomst en daardoor aansprakelijk is voor het door de speler geleden verlies.

CRUKS

Sinds 1 oktober 2021 is het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen, beter bekend als het CRUKS-register, van kracht. Het CRUKS-register is een landelijk register waarin spelers met gokproblemen zich kunnen inschrijven. Door inschrijving in het CRUKS-register kan een persoon voor minimaal 6 maanden niet deelnemen aan risicovolle kansspelen, waaronder speelautomatenhallen, speelcasino’s en online kansspelen. Inschrijving kan zowel verplicht als vrijwillig zijn. Alle Nederlandse speelautomaten-hallen moeten elke speler bij toegang controleren op inschrijving in het CRUKS-register volgens artikel 30u, lid 1, sub b van de Wet op de Kansspelen.

Feiten en omstandigheden van de zaak

Afgaand op de tekst van de uitspraak was er in dit geval sprake van een speler met een gokverslaving die zichzelf heeft ingeschreven in het CRUKS-register. Daardoor kon hij niet langer deelnemen aan vergunde kansspelen. Desondanks is hij met het identiteitsbewijs van een vriend naar de betreffende speelautomatenhal gegaan, alwaar hij op basis van de identiteit van de vriend is toegelaten.

Op deze manier heeft de speler zichzelf toegang verschaft tot de speelhal van de aanbieder. Hier heeft de speler schade geleden doordat hij een bedrag van € 24.030,- heeft vergokt. Vanwege bewijsproblemen met betrekking tot het volledige bedrag, vordert hij nu een som van € 14.030,-.

De vraag is echter of, gezien alle omstandigheden, kan worden gesteld dat de aanbieder tekort is geschoten in haar zorgplicht jegens de speler en dus onrechtmatig heeft gehandeld. De speler heeft immers welbewust identiteitsfraude gepleegd en op deze wijze zichzelf toegang verschaft tot de speelautomatenhal.

Het verweer van de aanbieder was namelijk dat zij niet onrechtmatig heeft gehandeld, aangezien zij aan haar zorgplicht heeft voldaan door onderzoek te doen naar de identiteit van de speler en een mogelijke inschrijving in het CRUKS-register. Ook werd hoogte van de vordering betwist, aangezien de winsten van de speler niet werden verrekend in de vordering.

De kantonrechter oordeelde dat de aanbieder niet had voldaan aan haar zorgplicht. De foto op het rijbewijs kwam niet overeen met de speler en daarom had de aanbieder meer moeten doen om te verifiëren of het getoonde rijbewijs wel van de speler was. Alleen vragen naar naam en geboortedatum was niet voldoende. Er had gevraagd moeten worden naar een alternatieve vorm van identificatie. Een belangrijke overweging is dat de aanbieder rekening moest houden met het feit dat gokverslaafden – ondanks een mogelijke inschrijving in het CRUKS-register – zullen proberen om op oneigenlijke wijze toegang te krijgen tot een speelhal of casino. Om die reden is de aanbieder gehouden de schade te vergoeden.

Ook met betrekking tot de hoogte van de schade werd de speler volledig in het gelijk gesteld. De schade werd vastgesteld op het bedrag dat de speler heeft vergokt. De kantonrechter besliste dat dit een bedrag van € 14.030,- omvatte, aangezien de aanbieder onvoldoende had onderbouwd dat de opgebouwde tegoeden daadwerkelijk door de speler waren gewonnen en niet waren gegeven aan een medewerker die zich deze vervolgens had toegeëigend.

Zelfs het argument van de aanbieder dat de speler zelf schuld had aan de schade door willens en wetens identiteitsfraude te plegen, werd niet aanvaard door de kantonrechter. Hij overwoog dat het juist kenmerkend is voor een verslaving dat de verslaafde vaak extreme maatregelen neemt om aan zijn verslaving toe te geven, waaronder het gebruik van andermans identiteitsbewijzen om toegangscontroles te omzeilen. De rechtbank ging dus niet mee in het gevoerde eigen schuld verweer van de aanbieder.

Concluderend lijkt het erop dat er een aanzienlijke identificatieplicht rust op aanbieders om te controleren of spelers zijn ingeschreven in het CRUKS-register. Zelfs als er sprake is van opzettelijke identiteitsfraude, weegt de zorgplicht van de aanbieder zwaarder. De aanbieder had meer moeten doen om vast te stellen of de identiteit van de speler klopte, zeker nu de foto hiertoe aanleiding gaf.

Het is niet bekend of er beroep is aangetekend tegen deze uitspraak door een van de procespartijen. Vooralsnog ligt er dus een gerechtelijke uitspraak waaruit de verzwaarde zorgplicht van aanbieder ten aanzien van de CRUKS-controles volgt. Bij de lichtste mate van twijfel moeten aanbieders dus aanvullende controles uitvoeren om de identiteit van de speler te verifiëren. Voor zover deze twijfel niet kan worden weggenomen, mag de speler dus niet worden toegelaten.

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen? Neem dan vooral contact op met het gaming/gambling team van Vissers Legal.

 

Mr. Stef van der Veldt                                     Mr. Kjell Klomp
Advocaat                                                          Juridisch adviseur

Mr. Stef van der Veldt
Advocaat +31 (0)73-6911979 Stuur bericht