Energielabel C voor kantoorgebouwen

Per 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben. Meer specifiek betekent dit een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar (ofwel: een energie-index van 1,3 of beter). Voldoet uw gebouw op 1 januari 2023 niet aan deze eisen, dan mag u het gebouw op grond van het Bouwbesluit 2012 niet meer gebruiken of in gebruik nemen als kantoor. Deze verplichting geldt overigens niet voor alle kantoren.

Energielabel C-verplichting

Vanaf 1 januari 2023 is het verboden om een kantoorgebouw te gebruiken zonder een geldig energielabel met een energie-index slechter dan 1,3. Dit houdt in dat elk kantoorgebouw moet beschikken over minimaal een energielabel C. Beschikt een kantoorgebouw op 1 januari 2023 nog niet over een energielabel C of beter, dan is het op grond van artikel 5.11 van het Bouwbesluit 2012 verboden om dat gebouw als kantoor te gebruiken of in gebruik te nemen. Deze verplichting geldt overigens niet voor alle kantoren. In artikel 5.11 van het Bouwbesluit 2012 zijn namelijk eveneens vier uitzonderingen opgenomen. In de volgende gevallen geldt de energielabel C-verplichting niet:

  • bij kantoorgebouwen met een gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties kleiner dan 50% van het totale gebruiksoppervlak van het gebouw waarvan het kantoorgebouw deel uitmaakt.
  • bij kantoorgebouwen waarvan de totale gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan kleiner is dan 100 m2;
  • bij kantoorgebouwen die behoren tot een categorie als bedoeld in artikel 2.2. van het Besluit energieprestatie gebouwen. Hieronder vallen onder meer rijksmonumenten en kantoorgebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt of onteigend.
  • indien de kosten voor de maatregelen die moeten worden genomen om aan de verplichting te voldoen, een terugverdientijd hebben van méér dan 10 jaar, kan worden volstaan met de daarbij behorende energie-index. In dat geval dienen nog wel maatregelen te worden getroffen die een terugverdientijd tót en met 10 jaar hebben.

Gevolgen

Voldoet uw kantoorgebouw op 1 januari 2023 niet aan de energielabel C-verplichting, dan kan dat een aantal gevolgen hebben.

Wordt het kantoorgebouw ondanks het verbod toch gebruikt of in gebruik genomen, dan bestaat er een risico op bestuursrechtelijke handhaving. De gemeente kan in dat geval handhavend optreden door middel van een waarschuwing, het opleggen van een last onder bestuursdwang, een last onder dwangsom en mogelijk een bestuurlijke boete. Daarenboven kan de gemeente ook overgaan tot het sluiten van het kantoorpand. Het zal echter per gemeente verschillen hoe streng er wordt gehandhaafd.

Daar komt overigens ook nog bij dat, indien een kantoorgebouw niet beschikt over een energielabel C of beter, het voor de kantooreigenaren van dat gebouw moeilijker wordt om in aanmerking te komen voor (her)financiering.

Naast dergelijke bestuursrechtelijke sancties bestaat er ook nog een strafrechtelijke sanctie. Het niet voldoen aan de energielabel C-verplichting betreft immers een overtreding van de Wet Economische Delicten. De praktijk zal echter moeten uitwijzen hoe streng er zal worden gehandhaafd.

Concluderende. Het is voor een kantooreigenaar van belang om vóór 1 januari 2023 de benodigde maatregelen te treffen om aan de energielabel C-verplichting te voldoen. Zo voorkomt u immers mogelijke bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties. Houdt er daarbij rekening mee dat u tijdig een energielabel aanvraagt. Als uw kantoorgebouw op 1 januari 2023 namelijk nog niet beschikt over een energielabel C of beter, dan is het verboden om dat kantoorgebouw te gebruiken of in gebruik te nemen.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nadere vragen, neemt u dan gerust contact op met ons kantoor.