Klachten en geschillenregeling & Rechtsgebieden register

Op onze dienstverlening hebben wij een Klachten- en Geschillenregeling. Wanneer U ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt U uw bezwaren eerst aan uw eigen advocaat voor. Komt U er beiden niet uit, dan kunt U zich wenden tot de klachtenfunctionaris van Vissers Advocatuur, de heer mr. R.H.B. Wortel.

 

Klachtenregeling

Onze klachtenregeling dient bij de behandeling van uw klacht als leidraad. Deze klachtenregeling en de naam van de klachtenfunctionaris zijn op aanvraag verkrijgbaar. U dient uw klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop U kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.

Mocht ons kantoor uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend hebben opgelost, dan kunt U een klacht indienen bij de Geschillencommissie.

https://www.degeschillencommissie.nl/contact/

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. U kunt het reglement opvragen bij de Geschillencommissie op het adres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. U kunt uw klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie aan bovenstaand adres.

De Geschillencommissie doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht. De Geschillencommissie is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat U vindt dat U recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,-. Hogere schadeclaims kunt U alleen voorleggen aan de Geschillencommissie wanneer U de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000,-, waarbij U schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie.

Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk.

OVERZICHT RECHTSGEBIEDENREGISTER ADVOCATEN VISSERS LEGAL

 

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

mr. J.L. Vissers, staat geregistreerd op:

Algemene praktijk
Bestuursrecht

  • Bestuursprocesrecht
  • Belastingrecht

Ondernemingsrecht

 

mr. R.H.B. Wortel, staat geregistreerd op:

Ondernemingsrecht
Sportrecht

 

mr. G.J.M. Volders, staat geregistreerd op:

Ondernemingsrecht

 

mevrouw mr. G.G.W.G. van der Valk-van den Bosch, staat geregistreerd op:

Ondernemingsrecht

  • Fusies en overnames

 

mr. J. Floris, staat geregistreerd op:

Ondernemingsrecht

  • Vennootschappen
  • Verenigingen en stichtingen

Sportrecht

 

mevrouw mr. LM. de Wit, staat geregistreerd op:

<In behandeling>

mr. E.J.H. van Namen, staat geregistreerd op:

<in behandeling>

 

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied